(لباس شخصی)

۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

 

تحویل نگرفتم! سالی را که می خواست بی حضور “تو” تحویل شود …

 

 

امشب چیزی برای ترکاندن ندارم، به جز بغض!

 

 

شـماره ات را دارم آقا جـان
امـا رویِ زنـگ زدن نـدارم...
05112003334